Nyt om entrepriseret

Der sker store ændringer for dansk entrepriseret i foråret, da to nye sæt frivillige standardvilkår; AB 18 og ABR 18 er sendt til høring og forventes offentliggjort i maj 2018.

Byggeriets aftalesystem (AB-systemet) er ikke love, men såkaldte agreed documents, der skal aftales i hver enkelt entreprisesag, og dermed danne grundlag for de involverede parters aftalestyring.

Standardvilkårene har været under revidering, da bygge- og anlægsbranchen har udviklet sig ganske meget siden de nuværende regler; AB 92 og ABR 89.

Forslag til AB 18 og ABR 18 er sendt i høring for, at gøre reglerne tidssvarende i forhold til udviklingen i rets- og voldgiftspraksis, international genkendelighed samt brug af digitale bygningsmodeller.

Invictus Advokater udpeger tre områder, hvor AB18 vil medføre væsentlige ændringer:

 

 

 

 

 

Tvisteløsning

Reglerne om tvisteløsning indeholder to væsentlige ændringer:

Der tilføjes et nyt tvisteløsningsinstrument, hvor parterne får mulighed for en hurtig afgørelse (§ 68). Afgørelsen er skriftlig og oftest billigere, da der kun er mulighed for besigtigelse, og ikke syn og skøn.

Hertil indføres der en ”løsningstrappe” (§ 64), hvorefter parterne skal søge tvisten løst ved forhandling på to niveauer: (i) Projektledere og (ii) ledelsesrepræsentanter. Først ved parternes forhandling og dernæst ved mægling samt mediation (§ 65) – ordningen med institutionel voldgift er bibeholdt.

Tid og dagbodskrav

Høringsforslaget indeholder nye bestemmelser om, at udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan (§ 4), entreprenørens arbejdstidsplan inden for hovedtidsplanen (§ 13) og en forpligtelse for parterne til at vurdere, om tidsplanerne vil blive overholdt (§ 14). Disse bestemmelser skal samlet sikre, at byggeriet undgår forsinkelser. AB-udvalget har præciseret, under hvilke betingelser bygherren kan gennemføre krav om dagbøder (§ 40), og i hvilke tilfælde entreprenøren kan kræve betaling for forcering (§ 41).

Digital byggeproces og IT

Digitale byggeprocesser, som bl.a. BIM-værktøjer (Building Information Modelling), anvendes oftere i den danske byggebranche. AB-udvalget har derfor fundet behov for, at indskrive få overordnede regler (§ 16) herom. Bygherren skal anvise, til hvad og i hvilket omfang BIM skal bruges, og hvor ansvaret for fejl ved modellen ligger.

AB-udvalget har dog efterladt et råderum for fastsættelsen af konkrete regler og dermed for aftalefriheden.

Udover disse tre områder er der også ændringer og tilføjelser til aflevering, entreprenørens varslingsfrist ved standsning af arbejdet, bygherrens tilsyn, forsikringsforhold, entreprenørprojektering og sikkerhedsstillelse m.m.