Om Invictus Advokater

Om Invictus Advokater

“Invictus” skal skabe associationer til begreber som sejrrig og uovervindelig. Vores tilgang til alle sager er at ”sejre” – på vegne af kunderne gennem en god service, hvor kundernes tryghed sikres gennem hele forløbet, eller ved at vinde en retssag. “At sejre” for os som advokatvirksomhed er, at have tilfredse kunder, som kan anbefale os for vores arbejde og tilgang til sagerne. Hos Invictus Advokater tror vi på, at der skal være sammenhæng mellem de sejre, som skabes for vores klienter, og vort salær. Gennemsigtighed og forventningsafstemning med kunderne er derfor i fokus, både i forhold sagernes behandling og mulige udfald, samt vort salær. Kunderne skal være trygge gennem hele sagens forløb.

Vi tror på, at vi kan skabe de bedste resultater for kunderne ved at yde en god service, og være grundige i forhold til det juridiske arbejde, uanset sagens sammenhæng. Vi, som advokatvirksomhed, men også medarbejderne på et personligt plan, forstår og lover, at vi vil tilgå alle kunder med åbenhed og ærlighed.

VORES FILOSOFI og løfte til omverdenen

Med ærlighed og redelig opførsel i alle livets henseender kommer man længst. Vi opfører os derfor altid ærbødigt over for klienten, modparten og retten. Vi leverer god og personlig service for dig (og din virksomhed). Vi ved, at resultater ofte har vidtrækkende konsekvenser, og at en sag kan være hård at komme igennem. Derfor står vi til din rådighed, både når det ventede og det uventede opstår. God service definerer vi som hurtig besvarelse af dine henvendelser og spørgsmål, telefonisk såvel som per mail. Så ved du hele tiden, hvor du har os henne i processen. Vi sørger også for at få sagsarbejdet udført hurtigt og professionelt. Derudover leverer vi gode resultater for dig gennem vores specialistkompetencer, samt erfaring.

Øvrige oplysninger

Fortrolighed Invictus Advokater er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienters sager. Vi behandler alle oplysninger, som vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt. Hvidvask og databeskyttelse Invictus Advokater er undergivet hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til øvrige formål. Hvis Invictus Advokater skal foretage oprettelse af en klientkonto, er Invictus Advokater forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven. Invictus Advokater behandler i forbindelse med rådgivning til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Der henvises herom til Invictus Advokaters cookie- privatlivspolitik på www.invictuslaw.dk. Beskikkelse og Advokatsamfundet Advokaterne hos Invictus Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp Invictus Advokater undersøger i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsdækket retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten, når Invictus Advokater påtager sin opgave for en klient. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, oplyser Invictus Advokater klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om mulige konsekvenser for klienten. Aftaleklausuler Invictus Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokatetiske regler og klage Advokaterne hos Invictus Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Invictus Advokater og/eller utilfredshed med en af Invictus Advokaters advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, +45 33 96 97 98, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, www.advokatnaevnet.dk. Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser – Klik her

Lad os tales ved

Som jurister og advokater er vi trænede i at kunne sætte os ind i et hvilket som helst juridisk område.