Priser

Omkostninger ved en tvist

Hvad koster en rets- eller voldgiftsag?

Vi giver dig et skøn over alle udgifter, og derudover giver vi dig en fast pris på vores salær for at håndtere din tvist fra sagens opstart, til at sagen er blevet afgjort af en retslig instans.

Du får en udførlig oversigt over alle tvistens forventede udgifter, således at du kan danne dig et økonomisk overblik, inden du træffer beslutning om, hvad der skal ske.

Hvis du vil anlægge en retssag mod en anden, skal du betale:

• Rets- og berammelsesafgift

• Eventuel udgift til en sagkyndig

• Evt. vidnegodtgørelse

• Andre udgifter til materiale til hovedforhandling

• Sagsomkostninger, som retten bestemmer, du skal betale til modparten

• Salæret til os som din advokat

 

Retsafgift og berammelsesafgift

En retsafgift til staten skal betales, når stævningen indleveres, og den beregnes på baggrund af det omtvistede beløbs størrelse.

Retsafgiften kan makismalt være 75.000 kr. Du kan selv udregne retsafgiften på domstol.dk.

Berammelsesafgiften er af samme størrelse som retsafgiften og udregnes på samme måde. Hvis du er blevet stævnet, skal du ikke betale rets- og berammelsesafgift, medmindre vi vælger at nedlægge en selvstændig påstand (modsøgsmål).

Sagkyndig (Skønsmand)

Hvis sagen fx angår mangler ved et badeværelse eller lignende, som er mere teknisk præget, vil der være behov for at få en sagkyndig persons vurdering, hvorved beviset omkring manglen sikres. Den sagkyndige vil blive udmeldt som skønsmand, og en bestemt proces skal følges i denne sammenhæng.

Skønsmanden skal på forhånd give et overslag over omkostningerne til hans bistand. Forslaget baserer sig ofte på en fast timepris. Retten skal godkende honoraret, og man kan protestere imod honoraret, hvis det virker højt. Ofte vil det dog være svært at få det nedsat. Skønsmandens honorar skal betales af den tabende part i retssagen eller efter aftale mellem parterne (og evt. involverede forsikringsselskaber, som har givet tilsagn om retshjælp).

Vidnegodtgørelse og andre udgifter ved hovedforhandlingen

Vidnegodtgørelse udgør typisk 80 kr., og kørselsudgifter afregnes med dækning af fx togbillet eller kørsel efter statens mindste takster. Hvis vidnet har været nødsaget til at tage fri fra arbejde, dækkes den tabte løn, såfremt vidnet får arbejdsgiveren til at underskrive en erklæring om beløbets størrelse.

Derudover kan der være udgifter til kopiering af de dokumenter, der skal bruges til hovedforhandlingen. Det vil typisk være en samling af juridisk materiale (materialesamling) og en samling af sagens øvrige dokumenter, fx den kontrakt, som I strides om (dokumentsamling, også kaldet ekstrakt). Typisk vil det kun være relevant i lands- og højesteretssager

Sagsomkostninger

Sagsomkostninger er omkostninger, der skal betales til modparten, hvis du taber sagen. Disse omkostninger skal delvist dække modpartens udgifter til advokat. Hvis vi vinder sagen, får du tilkendt sagsomkostninger fra modparten.

Det er dommeren, der fastslår, hvor mange sagsomkostninger den vindende part skal have tilkendt. Når dommeren skal bestemme det, bruger han en vejledning, som domstolene selv har udarbejdet. Der er fastsat nogle beløbsintervaller for sagsomkostninger. Disse beløbsintervaller afhænger af påstandsbeløbets størrelse, samt hvor kompliceret og omfangsrig sagen har været.

Vores salær

Vi meddeler dig, når vi har foretaget de indledende undersøgelser af tvisten og derfor kan vurdere din sag. Se mere om dette under fanen ”Fast salær”.

Få et møde med os

Vi skal nok guide dig igennem dette forløb, så hele sagen bliver ordentligt afdækket.